# محبوبه_ی_افشاری

سو تفاهم

آر١١١١١١ام ١١١١١١١١١١١ ١١ حتی آرام حتی مثل پر کاه روی شاخه ننشستیم گنجشک هم نبودیم شاخه ی شکسته زمینمان زد.  
/ 15 نظر / 19 بازدید