# غریب

قرن هاست به انزوای غریبی دچار شده ایم هر چه قالب عوض می کنیم غریب تر می شویم !
/ 25 نظر / 3 بازدید